Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych (RODO) informuję

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Piotr Obrąpalski z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-201, mieszcząca się przy ul. Władysława Jagiełły 3/80. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez e-mail: it@obrapalski.pl, telefon +48 606 874 892, listownie na powyższy adres.
 2. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z powyższym Rozporządzeniem:
  – w celu wykonania zlecenia/umowy i obsługi zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia,
  – w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wystawienia i przesłania faktury, realizacji obowiązku podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia,
  – w celu zabezpieczenia interesów Administratora, ewentualnego dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia.
 3. Przekazanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy/zlecenia.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają:
  – właściciel i pracownicy firmy Piotr Obrąpalski,
  – instytucje określone przepisami prawa np. Urząd Skarbowy,
  – podmioty realizujące dla firmy Piotr Obrąpalski usługi księgowe, hostingowe, prawne.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Państwu prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  – usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  – przenoszenia danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).