POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych (RODO) informuję

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Piotr Obrąpalski z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-201, mieszcząca się przy ul. Władysława Jagiełły 3/80. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez e-mail: it@obrapalski.pl, telefon +48 606 874 892, listownie na powyższy adres.
 2. Państwa dane przetwarzane są zgodnie z powyższym Rozporządzeniem:
  - w celu wykonania zlecenia/umowy i obsługi zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia,
  - w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wystawienia i przesłania faktury, realizacji obowiązku podatkowego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia,
  - w celu zabezpieczenia interesów Administratora, ewentualnego dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia.
 3. Przekazanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy/zlecenia.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają:
  - właściciel i pracownicy firmy Piotr Obrąpalski,
  - instytucje określone przepisami prawa np. Urząd Skarbowy,
  - podmioty realizujące dla firmy Piotr Obrąpalski usługi księgowe, hostingowe, prawne.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Państwu prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  - przenoszenia danych;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).